Politikalar

Enerjisa Enerji A.Ş. (“Şirket”) Ücret Politikası (“Politika”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve diğer Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerinin Şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

Politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve Şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün Şirketimize kazandırılmasıdır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız iş ailesi modeli [1], organizasyondaki roller, temel sorumluluk örnekleri, performans göstergeleri, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikleri tanımlamaktadır ve Politikamız da İş Ailesi Modelimiz üzerine kurulu objektif bir sisteme dayanmaktadır.

Üst düzey Yönetici ücretleri, sabit (baz) ve performansa dayalı olmak üzere 2 (iki) temel bileşenden oluşmaktadır:

Sabit ücret olarak; yılda toplam 16 baz ücret sistemi mevcuttur. Üst düzey Yöneticilere, Şirket ve bireysel performans sonuçlarına bağlı olarak, yıllık brüt ücretlerinin belli bir oranı kapsamında ilgili mali yılın kapanmasını izleyen üç ay içinde değişken ücret (başarı primi) ödemesi yapılabilmektedir. Şirketimizde uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı, Şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve Şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” (yan menfaatler) toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir. Bu paralelde, Üst düzey Yöneticilere, diğer menfaatler yanı sıra özel sağlık ve hayat sigortası ile şirket katkılı bireysel emeklilik sigortası, kurumsal hat ve şirket aracı gibi menfaatler de sağlanabilmektedir.

[1] “iş ailesi modeli” aynı tür iş ile uğraşan birden fazla farklı rolü ifade eder. Her İş Ailesi, bir organizasyon bünyesinde belli bir rolü doldurmak için çalışan ve benzer nitelikler taşıyan homojen bir iş pozisyonu grubunu oluşturmaktadır. (örneğin, Operasyon yönetimi, Profesyonel, İdari, Teknolojik)

1. Amaç

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının  (“Politika”) amacı Enerjisa Enerji A.Ş.’nin (“Şirket”) Şirket İş Etiği Kurallarında da yer alan rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yaklaşımlarının ortaya konulmasıdır.

2. Kapsam

Politika;

 • Şirket Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm Şirket çalışanlarını,
 • Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Şirket adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları)

kapsamaktadır.

Bu Politika;

 • Şirket Yönetim Kurulu’nca onaylanmış ve kamuya açıklanmış Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ve Şirket İş Etiği Kurallarının,
 • Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılarak uymayı taahhüt ettiğimiz ilkelerin,
 • İnsan kaynakları uygulamalarının

ayrılmaz bir parçasıdır.

3. Tanımlar

Yolsuzluk, ilgili kişinin çalıştığı kurum veya bulunduğu pozisyon dikkate alınmaksızın, bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet ise, ilgili kişinin çalıştığı kurum veya bulunduğu pozisyon dikkate alınmaksızın, bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

 • Nakit ödemeler,
 • Siyasi ya da diğer bağışlar,
 • Komisyon,
 • Sosyal haklar,
 • Hediye, ağırlama,
 • Diğer menfaatler

sayılabilir.

4. Görev ve Sorumluluklar

Politikanın uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu’ nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede;

 • Kurumsal Yönetim Komitesi’nin etik, güvenilir, yasaya uygun ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis edilmesi için Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunması,
 • Üst düzey yönetimin Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara uygun olarak risklerini değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri,
 • İç Denetim Bölüm Başkanlığı ile Enerjisa Etik Komitesi tarafından kendi görev alanlarında Şirket faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin takibinin yapılması,
 • Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi

gerekmektedir.

Ayrıca, tüm Şirket çalışanları,

 • Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,
 • Kendi faaliyet alanları ile ilgili riskleri etkin şekilde yönetmek,
 • İlgili yasal düzenlemelere ve Şirket uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,
 • Politika’ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Enerjisa Etik Komitesi’ne bildirmek

ile sorumludur.

5. Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

5.1 Firma ve İş Ortaklarının Seçimi

Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle üst düzey yönetimdedir. İç Denetim Bölüm Başkanlığı denetimlerinde söz konusu hususlara uygun davranılıp davranılmadığını değerlendirir.

5.2 Firma ve İş Ortakları İle Anlaşma Sağlanması

Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

 • Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,
 • Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,
 • Belirli periyotlarla çalışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,
 • Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ve Etik Hattı (şirketler ve iş ortaklıkları ile bunların çalışanları arasındaki iletişimi sağlayan çağrı hattı) ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi

ile ilgili şartlara yer verilir. Bunlara uyulmaması ya da Politika’ya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir.

6. Politika ve Prosedürlerimiz

6.1 Rüşvet ve Yolsuzluk

Şirket her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Şirket ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

6.2 Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

Şirket tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar Şirket İş Etiği Kurallarında yer alan Hediye Kabul Etme ve Verme Prensiplerinde yazılı hale getirilmiştir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de Şirket’in İş Etiği Kuralları’nda yer alan aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

6.3 Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

6.4 Bağışlar

Şirket’ in tabi olduğu Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirket esas sözleşmesi ile bağış ve yardımlara bazı yasal sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre; hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası internet sitesinde ilan edilmiş ve Genel Kurul’un onayından geçmiştir.

Şirket, çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri Şirket Bağış ve Yardım Politikasının dışındadır. Ancak, bu noktada da Şirket İş Etiği Kurallarında yer alan prensipler geçerlidir.

7. Hatasız Kayıt Tutma

Şirketin muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,
 • Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması

gerekmektedir.

8. Eğitim ve İletişim

Politika, Şirket çalışanlarına duyurulmuş ve Şirket’in iç sistemleri aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır.

Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir enstrümandır. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Başkanlığı, İç Denetim Bölüm Başkanlığı ve Kurumsal Hukuk Müşavirliği ile birlikte tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları tasarlar.

9. Politika İhlallerinin Bildirimi

Bir çalışan ya da Şirket adına hareket eden bir kişinin işbu Politika’ya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, Enerjisa Etik Komitesi’ne iletilmelidir. Şirket İş Etiği Kuralları ile ilgili hususlar belirli periyotlarla Şirket çalışanlarına hatırlatılmaktadır.

Şirket, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da Şirket adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiç bir çalışan Enerjisa Etik Komitesi’ne yapmış olduğu Enerjisa Etik Komitesi ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, Enerjisa Etik Komitesi’nin yazılı oluru alınmadan görev kapsamı veya yerinde bu nedenle bir değişiklik yapılamaz.

Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu Enerjisa Etik Komitesi’ne iletmesi gerekmektedir.

Mal ve hizmet alınan firma ya da iş ortaklarının da çalışanlarına Etik Hat ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir. Bu husus yapılan sözleşmelerle de garanti altına alınır.

10. Politika İhlalleri

Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Enerjisa Etik Komitesi’nce incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya Şirket adına görev yapan kişi ve kuruluşlar ile yapılan sözleşmelerde Politika’ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin Şirket tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gösterdiği hassasiyetle, sektörün ve dünyanın öncü enerji şirketlerinden olmayı hedefleyen ENERJİSA ENERJİ A.Ş. olarak; dağıtım ve satış faaliyetlerimizde;

 • İş Sağlığı ve Güvenliğini işimizin doğal bir parçası olarak benimseriz.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü geliştirmeyi ve sürdürmeyi hedefleriz.
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken önleyici yaklaşım ilkelerini benimseriz.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak; çalışanların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri önceden tespit eder ve gerekli tedbirleri alırız.
 • Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları da dikkate alarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturur, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirir ve bu alandaki performansımız ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştiririz.
 • Yönetimin desteği ile İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına, organizasyonumuzun her kademesinden çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın işbirliği ile katılımını sağlarız.

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinden taviz vermeyiz.

Enerjisa Enerji A.Ş. olarak başta dağıtım ve satış iş kollarımız olmak üzere tüm faaliyetlerimizi aşağıdaki temel ilkelere göre gerçekleştiririz:

 • Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken sürdürülebilir kalkınma ve kirliliğin kaynağında önlenmesi ilkelerini benimseriz.
 • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları mümkün olduğu kadar kaynağında azaltarak; atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlarız.
 • İklim değişikliği ile mücadeleye katkı veririz. Bu kapsamda enerji tüketimini azaltmak, enerji verimliliğini arttırmak ve sera gazı emisyonlarımızı düşürmek için çalışmalar yürütürüz.
 • En önemli doğal kaynaklarımızdan olan suyu verimli kullanarak faaliyetlerimiz için gerekli su kullanımını sürekli azaltmayı hedefleriz.
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan hava ve atık su emisyonlarımızı izler ve azaltmayı hedefleriz. Atık su kalitesinde ilgili yasal gereklilikleri sağlarız.
 • Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda doğrudan ve dolaylı biyoçeşitliliğin korunması için özen gösteririz.
 • Çevre alanında ölçülebilir hedefler belirler, performansımızı bu hedeflere göre periyodik olarak değerlendirerek çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştiririz.
 • Çevre yönetimi sistemimizin yöntem ve hedeflerini belirlerken tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, yatırımcılarımız ve diğer paydaşlarımız ile üst yönetimimizin katkılarını alırız.
 • Kuruluşumuz genelinde çevre bilincini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sürdürmeyi hedefleriz.
 • Başta çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortakları olmak üzere tüm iş ağımızı çevre alanında sorumlu faaliyetler sürdürmeleri yönünde teşvik ederiz.
 • Önemli çevre boyutuna sahip ürün-hizmet alımlarımızda yaşam döngüsü ilkesiyle uyumlu olarak gerekli çevre şartlarını belirler ve tedarikçilerimiz ile paylaşırız. Bu sayede, tedarikçilerimizin çevre performanslarının iyileşmesine katkı sağlarız.
 • Enerji sektörünün tüm paydaşlarında çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla sektördeki konumumuzun verdiği sorumluluk doğrultusunda farkındalık çalışmaları yapar, bu alanda sektöre liderlik etmeyi hedefleriz.
 • Tüm çalışmalarımızda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı temel yol göstericidir.
 • Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde çevre politikamızın izlenmesi ve denetlenmesini sağlarız.

Enerjisa Enerji bünyesindeki Sürdürülebilirlik Komitesi düzenli aralıklar ile toplanarak Çevre Politikası ve çevre performansını gözden geçirerek kararlar alır ve Yönetim Kurulu’na raporlama yapar.

Çevre Politikası doğrultusunda sürekli takip ettiğimiz çevre performansını düzenli olarak Sürdürülebilirlik Raporlarıyla paydaşlar ile paylaşırız. Çevre alanındaki öncelikli konuları paydaş analizleri ve sektörü ilgilendiren yerel ve küresel eğilimler doğrultusunda belirleriz. Çevre Politikası’nın oluşturulmasında ve güncellenmesinde çevre alanında belirlediğimiz öncelikli konulardan yararlanırız.

Çevre Yönetim Sistemi’ne ulaşmak için tıklayınız.
Copyright Enerjisa 2018     |     Bilgi Toplumu Hizmetleri