Politikalar

Enerjisa Enerji A.Ş. (“Şirket”) kâr dağıtım politikası (“Politika”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Kâr Payı Tebliği (II-19.1), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu çerçevede Şirket, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş yıllık konsolide finansal tablolarda yer alan, istisnai kalemler hariç tutularak hesaplanan net kârın %100’ine kadar oranda nakit kâr payı dağıtmayı hedeflemektedir.
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve yukarıda yer alan hedefler çerçevesinde, yıllık olarak dağıtılacak olan nakit kâr miktarı, öncelikle ‘dağıtılabilir kârın’ hesaplanması ile bulunacaktır.

Bu politikanın uygulaması ve nakit dağıtılacak olan kâr payının oranı, Şirket’in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, Şirket’in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, kârlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir takım unsurlara bağlıdır. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir kârın oranı, her yıl yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Kâr payı dağıtımı tek bir seferde yapılabileceği gibi taksitler halinde de dağıtılabilir.

Şirket ana sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımı hususuna yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle kâr payı avansı dağıtılabilir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başkaca yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Genel Kurul, kanunen ayrılması gereken yedek akçelerin ve ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payının ayrılmış olması şartıyla net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Şirket Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine bilgi verilir.

Enerjisa Enerji A.Ş. (“Şirket”) Ücret Politikası (“Politika”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve diğer Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerinin Şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

Politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve Şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün Şirketimize kazandırılmasıdır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız iş ailesi modeli [1], organizasyondaki roller, temel sorumluluk örnekleri, performans göstergeleri, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikleri tanımlamaktadır ve Politikamız da İş Ailesi Modelimiz üzerine kurulu objektif bir sisteme dayanmaktadır.

Üst düzey Yönetici ücretleri, sabit (baz) ve performansa dayalı olmak üzere 2 (iki) temel bileşenden oluşmaktadır:

Sabit ücret olarak; yılda toplam 12 baz maaş ve üç ayda bir, bir maaş tutarında ikramiye uygulaması mevcuttur. Üst düzey Yöneticilere, Şirket ve bireysel performans sonuçlarına bağlı olarak, yıllık brüt ücretlerinin belli bir oranı kapsamında ilgili mali yılın kapanmasını izleyen üç ay içinde değişken ücret (başarı primi) ödemesi yapılabilmektedir. Şirketimizde uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı, Şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve Şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” (yan menfaatler) toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir. Bu paralelde, Üst düzey Yöneticilere, diğer menfaatler yanı sıra özel sağlık ve hayat sigortası ile şirket katkılı bireysel emeklilik sigortası, kurumsal hat ve şirket aracı gibi menfaatler de sağlanabilmektedir.

[1] “iş ailesi modeli” aynı tür iş ile uğraşan birden fazla farklı rolü ifade eder. Her İş Ailesi, bir organizasyon bünyesinde belli bir rolü doldurmak için çalışan ve benzer nitelikler taşıyan homojen bir iş pozisyonu grubunu oluşturmaktadır. (örneğin, Operasyon yönetimi, Profesyonel, İdari, Teknolojik)

 • Amaç

Enerjisa Enerji A.Ş. (“Şirket”) yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde bulunmaktadır. Ana hedef,  hissedarlar ve potansiyel yatırımcılar için Şirket’in değerini arttırmaktır.

Şirket’in yönetimi, bu amaçla sonuçlarını finansal raporlama standartları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, kamuya ve sermaye piyasası katılımcıları ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.

Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na, Sermaye Piyasası Mevzuatına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) düzenlemelerine ve Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”)  düzenlemelerine uyar; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Bilgilendirme Politikası, Şirket tüm çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; Şirket’in sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK’nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)’nin 17’inci maddesi uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.enerjisa.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

 • Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Şirket’in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. CFO’ya bağlı birimlerden Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Departman Başkanı kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

 • Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve telekonferanslar, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri, Ticaret Sicil Gazetesi  gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

 • Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları,
 • Periyodik olarak KAP’a iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu,
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (sirküler, genel kurul çağrısı vb.),
 • Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
 • Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
 • Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
 • Kurumsal internet sitesi, (www.enerjisa.com.tr) bilgilendirmeleri,
 • Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim (wap ve benzeri teknolojiler), elektronik posta telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.
 • Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirket’in mali tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (IFRS) uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda KAP’a iletilerek kamuya açıklanır, Şirket internet sitesinde yayınlanır. Geçmiş dönem mali tablo ve dip notlarına Şirket internet sitesinden ulaşılabilir.

 • Yıllık ve Ara Dönem Raporlarının Kamuya Açıklanması

Yıllık ve ara dönem raporları Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte KAP’ta kamuya açıklanır ve Şirket internet sitesinde (www.enerjisa.com.tr) yayımlanır. Yıllık hazırlanan faaliyet raporu aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır.

 • İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Şirket’in içsel bilgilerine ilişkin özel durum açıklamaları, CFO’ya bağlı birimlerden Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından hazırlanır ve  elektronik ortamda imzalanıp  KAP’a iletilerek kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Herhangi bir Şirket çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal CFO’ya bağlı birimlerden Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı’na bildirir. Bu durumda, CFO’ya bağlı birimlerden Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklaması hazırlanarak, KAP’a iletilir.

Şirket özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde internet sitesinde (www.enerjisa.com.tr) Türkçe ve İngilizce olarak ilan eder ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle internet sitesinde bulundurur.

 • Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri CFO’ya bağlı birimlerden Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede; talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve SPK’nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1) çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi talepleri genel olarak, CFO’ya bağlı birimlerden Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından cevaplanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, CEO, CFO veya Başkanlar tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı’na yönlendirilir.

 • İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket’in içsel bilgilerine düzenli erişen ve Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Bundan dolayı, idari karar vermeye yetkili olmayan kişiler idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere sürekli ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmemektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, yanında bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan kişiler Başkanlar ve Direktörler’den oluşmaktadır.

İçsel bilgilere erişimi olanların listesi SPK’nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)’nin 7’nci maddesi uyarınca istenildiğinde SPK’ya ve/veya BİST’e iletilmek üzere yazılı olarak Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı’nda muhafaza edilmektedir. Listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirilirler. Bu liste, Enerjisa Enerji A.Ş ’de mevcut olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmiştir. Bu kişilerde değişiklik olduğunda bildirim yenilenir.

 • Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Şirket, Türk sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği ölçüde, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapabilir. Bunun yerine Şirket, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimi, bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe Şirket adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir.

 • Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Şirket prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. İletişim Departmanı tarafından Şirket hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi yapılır ve Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı'na bildirilir. Bu departman, bu haber ve bilgilerin sermaye piyasası araçları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirilmesini yapar.

Bu departman tarafından aynı zamanda SPK’nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)’nin 9'ncu maddesi çerçevesinde özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verir.

Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya BİST' den doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

 • İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirket içsel bilgiye erişimleri olan listesinde yer alan kişiler görevlerini ifa etmeleri veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında sahip olabilecekleri, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma, kendileri ve üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda bilgilendirilir.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için  SPK’nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)’nin 6'ncı maddesi çerçevesinde içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir, bu halde ertelemeye ilişkin ilgili kişileri bilgilendirir ve gizliliği sağlayıcı tedbirler alır. Erteleme işlemi Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından genel olarak yetkilendirilmiş üst düzey yöneticilerin yazılı onayına istinaden gerçekleştirilir.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

 • Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

Şirket'te gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesinden CFO sorumludur.

CFO ve CFO’ya bağlı birimlerden Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı Şirket’in uluslararası yatırım alanında tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak, eşdeğer konumdaki kuruluşlar ile karşılaştırıldığında avantajlı yönlerini ön plana çıkarmak ve yatırım yapan kuruluşlar için Şirket'i diğer şirketlere göre tercih edilebilir konuma getirme hususunda gerekli roadshow, telekonferans, e-mail, faks, analist sunumları, direkt bilgilendirme için açıklama/duyuru gibi çeşitli enstrümanları kullanmaktadır.

Şirket, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Şirket internet sitesinde (www.enerjisa.com.tr) yayınlamaz. Şirket analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir.

 • Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

Şirket, bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir. Yılda en fazla dört defa açıklama yapılabilir. Özel durum açıklama formatında veya sunum formatında KAP’ta açıklanabilir. Önemli değişiklik varsa bu sayı sınırı aşılabilir. Kamuyla paylaşılan geleceğe yönelik değerlendirmelerin belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili önemli değişiklikler olması ya da değerlendirmelerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirilmeksizin aynı araçlarla periyodik olarak kamuoyu bilgilendirilir. 

 • Sessiz Dönem

Şirket, asimetrik bilgi dağılımını ve finansal tablolar ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla finansal tablolarda raporlanacak olan Şirketin faaliyet sonuçlarını ve finansal durumunu sermaye piyasası katılımcıları ile takvim yılının belirli dönemlerinde tartışmaktan kaçınır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Şirket için sessiz dönem üçer aylık ara, altı aylık  ve yıllık hesap döneminin bitimini izleyen günden başlar ve mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer.

Ayrıca, sessiz dönem içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin Şirketin sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları yasaktır.

 • Piyasa Bozucu Eylemler

Şirket Yönetim Kurulu, SPK’nın Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)’nin ilgili hükümleri çerçevesinde, içsel bilgi listesinde yer alan kişilerin piyasa bozucu eylemler kapsamına giren Şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendilerine veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanmamaları, Şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi vermemeleri, haber yaymamaları konusunda gerekli önlemleri alır ve uygular.

 • Şirket İnternet Sitesi (www.enerjisa.com.tr)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.enerjisa.com.tr internet adresindeki Şirket internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket’in internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir.  İçsel bilgilere ilişkin açıklamalar, finansal tablolar, yıllık ve ara dönem raporları ve diğer bazı bilgiler İngilizce olarak da yer almaktadır. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

İşbu Bağış ve Yardım Politikası’nda belirtilen sınırlamalara tabi olmak üzere, Enerjisa Enerji A.Ş.(“Şirket”), sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)’nde ve diğer Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir. Şirket esas sözleşmesinin 17. maddesi uyarınca, Şirket konsolide karının %1’ini Sabancı Üniversitesine ve/veya Sabancı Vakfına bağışlayabilir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı beş (5) Milyon Euro ile sınırlıdır. Bunun haricinde, hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul’ da belirlenir.

Siyasi partiler, siyasi partiler ile ilişkili organizasyonlar, yerel ve yabancı otoriteler ve kamu görevlilerine yapılacak olan tüm ödemeler (özellikle destekleme faaliyetleri ve üyeliklere ilişkin olanlar) istisnasız olarak ve zamanında görevli iç kontrol müdürünün onayına sunulacaktır. Ek olarak, Şirket yalnızca vergiden düşülebilir nitelikte olan bağış ve yardımlarda bulunmayı amaçlamaktadır.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Şirket, Bağış ve Yardım Politikası’ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1’in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1’ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

1. Amaç

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının  (“Politika”) amacı Enerjisa Enerji A.Ş.’nin (“Şirket”) Şirket İş Etiği Kurallarında da yer alan rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yaklaşımlarının ortaya konulmasıdır.

2. Kapsam

Politika;

 • Şirket Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm Şirket çalışanlarını,
 • Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Şirket adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları)

kapsamaktadır.

Bu Politika;

 • Şirket Yönetim Kurulu’nca onaylanmış ve kamuya açıklanmış Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ve Şirket İş Etiği Kurallarının,
 • Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılarak uymayı taahhüt ettiğimiz ilkelerin,
 • İnsan kaynakları uygulamalarının

ayrılmaz bir parçasıdır.

3. Tanımlar

Yolsuzluk, ilgili kişinin çalıştığı kurum veya bulunduğu pozisyon dikkate alınmaksızın, bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet ise, ilgili kişinin çalıştığı kurum veya bulunduğu pozisyon dikkate alınmaksızın, bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

 • Nakit ödemeler,
 • Siyasi ya da diğer bağışlar,
 • Komisyon,
 • Sosyal haklar,
 • Hediye, ağırlama,
 • Diğer menfaatler

sayılabilir.

4. Görev ve Sorumluluklar

Politikanın uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu’ nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede;

 • Kurumsal Yönetim Komitesi’nin etik, güvenilir, yasaya uygun ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis edilmesi için Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunması,
 • Üst düzey yönetimin Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara uygun olarak risklerini değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri,
 • İç Denetim Bölüm Başkanlığı ile Enerjisa Etik Komitesi tarafından kendi görev alanlarında Şirket faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin takibinin yapılması,
 • Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi

gerekmektedir.

Ayrıca, tüm Şirket çalışanları,

 • Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,
 • Kendi faaliyet alanları ile ilgili riskleri etkin şekilde yönetmek,
 • İlgili yasal düzenlemelere ve Şirket uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,
 • Politika’ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Enerjisa Etik Komitesi’ne bildirmek

ile sorumludur.

5. Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

5.1 Firma ve İş Ortaklarının Seçimi

Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle üst düzey yönetimdedir. İç Denetim Bölüm Başkanlığı denetimlerinde söz konusu hususlara uygun davranılıp davranılmadığını değerlendirir.

5.2 Firma ve İş Ortakları İle Anlaşma Sağlanması

Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

 • Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,
 • Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,
 • Belirli periyotlarla çalışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,
 • Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ve Etik Hattı (şirketler ve iş ortaklıkları ile bunların çalışanları arasındaki iletişimi sağlayan çağrı hattı) ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi

ile ilgili şartlara yer verilir. Bunlara uyulmaması ya da Politika’ya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir.

6. Politika ve Prosedürlerimiz

6.1 Rüşvet ve Yolsuzluk

Şirket her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Şirket ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

6.2 Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

Şirket tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar Şirket İş Etiği Kurallarında yer alan Hediye Kabul Etme ve Verme Prensiplerinde yazılı hale getirilmiştir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de Şirket’in İş Etiği Kuralları’nda yer alan aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

6.3 Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

6.4 Bağışlar

Şirket’ in tabi olduğu Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirket esas sözleşmesi ile bağış ve yardımlara bazı yasal sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre; hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası internet sitesinde ilan edilmiş ve Genel Kurul’un onayından geçmiştir.

Şirket, çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri Şirket Bağış ve Yardım Politikasının dışındadır. Ancak, bu noktada da Şirket İş Etiği Kurallarında yer alan prensipler geçerlidir.

7. Hatasız Kayıt Tutma

Şirketin muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,
 • Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması

gerekmektedir.

8. Eğitim ve İletişim

Politika, Şirket çalışanlarına duyurulmuş ve Şirket’in iç sistemleri aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır.

Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir enstrümandır. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Başkanlığı, İç Denetim Bölüm Başkanlığı ve Kurumsal Hukuk Müşavirliği ile birlikte tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları tasarlar.

9. Politika İhlallerinin Bildirimi

Bir çalışan ya da Şirket adına hareket eden bir kişinin işbu Politika’ya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, Enerjisa Etik Komitesi’ne iletilmelidir. Şirket İş Etiği Kuralları ile ilgili hususlar belirli periyotlarla Şirket çalışanlarına hatırlatılmaktadır.

Şirket, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da Şirket adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiç bir çalışan Enerjisa Etik Komitesi’ne yapmış olduğu Enerjisa Etik Komitesi ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, Enerjisa Etik Komitesi’nin yazılı oluru alınmadan görev kapsamı veya yerinde bu nedenle bir değişiklik yapılamaz.

Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu Enerjisa Etik Komitesi’ne iletmesi gerekmektedir.

Mal ve hizmet alınan firma ya da iş ortaklarının da çalışanlarına Etik Hat ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir. Bu husus yapılan sözleşmelerle de garanti altına alınır.

10. Politika İhlalleri

Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Enerjisa Etik Komitesi’nce incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya Şirket adına görev yapan kişi ve kuruluşlar ile yapılan sözleşmelerde Politika’ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin Şirket tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gösterdiği hassasiyetle, sektörün ve dünyanın öncü enerji şirketlerinden olmayı hedefleyen ENERJİSA ENERJİ A.Ş. olarak; dağıtım ve satış faaliyetlerimizde;

 • İş Sağlığı ve Güvenliğini işimizin doğal bir parçası olarak benimseriz.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü geliştirmeyi ve sürdürmeyi hedefleriz.
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken önleyici yaklaşım ilkelerini benimseriz.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak; çalışanların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri önceden tespit eder ve gerekli tedbirleri alırız.
 • Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları da dikkate alarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturur, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirir ve bu alandaki performansımız ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştiririz.
 • Yönetimin desteği ile İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına, organizasyonumuzun her kademesinden çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın işbirliği ile katılımını sağlarız.

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinden taviz vermeyiz.

Enerjisa Enerji A.Ş. olarak başta dağıtım ve satış iş kollarımız olmak üzere tüm faaliyetlerimizi aşağıdaki temel ilkelere göre gerçekleştiririz:

 • Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken sürdürülebilir kalkınma ve kirliliğin kaynağında önlenmesi ilkelerini benimseriz.
 • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları mümkün olduğu kadar kaynağında azaltarak; atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlarız.
 • İklim değişikliği ile mücadeleye katkı veririz. Bu kapsamda enerji tüketimini azaltmak, enerji verimliliğini arttırmak ve sera gazı emisyonlarımızı düşürmek için çalışmalar yürütürüz.
 • En önemli doğal kaynaklarımızdan olan suyu verimli kullanarak faaliyetlerimiz için gerekli su kullanımını sürekli azaltmayı hedefleriz.
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan hava ve atık su emisyonlarımızı izler ve azaltmayı hedefleriz. Atık su kalitesinde ilgili yasal gereklilikleri sağlarız.
 • Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda doğrudan ve dolaylı biyoçeşitliliğin korunması için özen gösteririz.
 • Çevre alanında ölçülebilir hedefler belirler, performansımızı bu hedeflere göre periyodik olarak değerlendirerek çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştiririz.
 • Çevre yönetimi sistemimizin yöntem ve hedeflerini belirlerken tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, yatırımcılarımız ve diğer paydaşlarımız ile üst yönetimimizin katkılarını alırız.
 • Kuruluşumuz genelinde çevre bilincini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sürdürmeyi hedefleriz.
 • Başta çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortakları olmak üzere tüm iş ağımızı çevre alanında sorumlu faaliyetler sürdürmeleri yönünde teşvik ederiz.
 • Önemli çevre boyutuna sahip ürün-hizmet alımlarımızda yaşam döngüsü ilkesiyle uyumlu olarak gerekli çevre şartlarını belirler ve tedarikçilerimiz ile paylaşırız. Bu sayede, tedarikçilerimizin çevre performanslarının iyileşmesine katkı sağlarız.
 • Enerji sektörünün tüm paydaşlarında çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla sektördeki konumumuzun verdiği sorumluluk doğrultusunda farkındalık çalışmaları yapar, bu alanda sektöre liderlik etmeyi hedefleriz.
 • Tüm çalışmalarımızda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı temel yol göstericidir.
 • Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde çevre politikamızın izlenmesi ve denetlenmesini sağlarız.

Enerjisa Enerji bünyesindeki Sürdürülebilirlik Komitesi düzenli aralıklar ile toplanarak Çevre Politikası ve çevre performansını gözden geçirerek kararlar alır ve Yönetim Kurulu’na raporlama yapar.

Çevre Politikası doğrultusunda sürekli takip ettiğimiz çevre performansını düzenli olarak Sürdürülebilirlik Raporlarıyla paydaşlar ile paylaşırız. Çevre alanındaki öncelikli konuları paydaş analizleri ve sektörü ilgilendiren yerel ve küresel eğilimler doğrultusunda belirleriz. Çevre Politikası’nın oluşturulmasında ve güncellenmesinde çevre alanında belirlediğimiz öncelikli konulardan yararlanırız.

Çevre Yönetim Sistemi’ne ulaşmak için tıklayınız.
Copyright Enerjisa 2018     |     Bilgi Toplumu Hizmetleri