Bağış ve Yardım Politikası

İşbu Bağış ve Yardım Politikası’nda belirtilen sınırlamalara tabi olmak üzere, Enerjisa Enerji A.Ş.(“Şirket”), sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)’nde ve diğer Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir. Şirket esas sözleşmesinin 17. maddesi uyarınca, Şirket konsolide karının %1’ini Sabancı Üniversitesine ve/veya Sabancı Vakfına bağışlayabilir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı beş (5) Milyon Euro ile sınırlıdır. Bunun haricinde, hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul’ da belirlenir.

Siyasi partiler, siyasi partiler ile ilişkili organizasyonlar, yerel ve yabancı otoriteler ve kamu görevlilerine yapılacak olan tüm ödemeler (özellikle destekleme faaliyetleri ve üyeliklere ilişkin olanlar) istisnasız olarak ve zamanında görevli uyum yönteticisinin onayına sunulacaktır. Ek olarak, Şirket yalnızca vergiden düşülebilir nitelikte olan bağış ve yardımlarda bulunmayı amaçlamaktadır.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Şirket, Bağış ve Yardım Politikası’ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1’in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1’ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Copyright Enerjisa 2018     |     Bilgi Toplumu Hizmetleri